News of Sugar

+

sugarPrice 2019-10-28

Class Producing area Brand $/Ton

  • white sugar guangxi lingxue 833.000
  • white sugar longtian 862.400
  • white sugar
  • soft sugar
  • soft sugar
  • brown sugar

News of Starch

+

starchPrice 2019-10-28

Class Producing area Brand $/Ton

  • mandioc Vietnam delema 460.600
  • mandioc xiongmao 484.400
  • mandioc wangpai 481.600
  • mandioc sanduohuanghua 459.200

Partner